bdswiss erfahrungen

 

Što je Natura 2000?

 

Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova. Dosad je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 30.000 područja na gotovo 20% teritorija EU što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu. Natura 2000 se temelji na EU direktivama, područja se biraju znanstvenim mjerilima, a kod upravljanja tim područjima u obzir se uzima i interes i dobrobit ljudi koji u njima žive.

Iako u znatnom dijelu izmijenjena ljudskom djelatnošću, europska priroda uključuje vrlo veliku raznolikost staništa. Prostrane prirodne šume, livade i pašnjaci, močvare i neregulirane rijeke, morska, podzemna i ostala staništa naseljena brojnim vrstama predstavljaju još uvijek bogato prirodno naslijeđe Europe. Mnoga od ovih staništa rezultat su tradicionalnih načina korištenja prostora, koji ne ugrožavaju nego dapače obogaćuju biološku raznolikost. Tijekom posljednjih desetljeća ljudske aktivnosti i korištenje prirodnih resursa značajno su se promijenili u cijelom svijetu. Stanje biološke raznolikosti se dramatično pogoršalo u zadnjih 50 godina, više nego kroz cijelu povijest čovječanstva. Zbog ljudskih aktivnosti, vrste izumiru 1000 puta brže nego u prirodnim okolnostima. Ti gubitci zasjenili su produktivnost prirode i time ugrozili dugoročni opstanak čovječanstva. Više od 700 vrsta, većinom ptica i sisavaca, upisano je u Crveni popis vrsta kojima prijeti izumiranje u Europi. Nisu ugrožene samo rijetke vrste poput velikih zvijeri, nekih leptira ili endemičnih svojti, nego i mnoge vrste koje su još uvijek brojne, ali im pogodna staništa ubrzano nestaju što može dovesti do njihovog skorog izumiranja. Natura 2000 je temeljni program kojim Europska unija pokušava zaustaviti ove negativne trendove na svojem teritoriju.

Europska unija (EU) obvezala se štititi  biološku raznolikost i zaustaviti njezin gubitak u Europi do 2020. godine.  Dva snažna europska propisa čine temelj politike EU kao odgovor na tu obvezu:

 

1.      Direktiva o pticama (Coucil Directive 79/409/EEC) ima za cilj, zaštitu svih vrsta divljih ptica unutar teritorija EU. Poseban naglasak je na zaštiti migracijskih vrsta, koji zahtijeva koordinirano djelovanje svih europskih zemalja. Direktiva se odnosi na 181 ptičiju vrstu ili podvrstu i zahtijeva očuvanje dovoljno prostranih i raznolikih staništa za njihov opstanak.

2.      Direktiva o staništima (Council Directive 92/43/EEC) - ima za cilj da doprinese zastiti bioloske raznovrsnosti putem stvaranja sistema za zastitu vrsta i njihovih stanista.

 

Te direktive zajedno predstavljaju najambiciozniju inicijativu ikada pokrenutu u cilju očuvanja vrijednih staništa i vrsta diljem svih zemalja članica EU-a (trenutačno 27 država). U zadnjih 25 godina u Europi je uspostavljeno oko 26 000 NATURA 2000 područja koja prekrivaju više od 850 000 km 2 površine EU. To je največa mreža područja očuvanja u svijetu.

Prema ove dvije direktive prostor se dijeli na:

  1. Podrucja posebne zastite za ptice (Special Protection Areas – SPA)
  2. Podrucja posebne zastite (Special Areas of Conservation – SAC)

Zahvaljujući dvjema direktivama, države su u mogućnosti koordinirati svoje aktivnosti očuvanja prirode bez obzira na političke ili administrativne granice. Cijeli je proces znanstveno utemeljen, zakonski provediv i zasnovan na pristupu upravljanju koji uzima u obzir interese i brige ljudi.

 

ec-natura2000resize